Lista naszych usług

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 • przygotowanie lub aktualizacja planu kont oraz polityki rachunkowości
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • rozliczanie podatku VAT
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
  rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie faktur wewnętrznych, poleceń księgowania oraz not korygujących do wadliwie sporządzonych faktur VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pienięnych i inne)
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji, zeznań rocznych,
 • aktualizacja danych firmy, kontakt z urzędem) oraz Urzędem Statystycznym
 • przygotowanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta
 • kontrola rozrachunków z odbiorcami i dostawcami oraz wystawianie wezwań do zapłaty

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji, zeznań rocznych, aktualizacja danych firmy, kontakt z urzędem)
 • sporządzanie not korygujących do błędnie wystawionych faktur VAT, faktur wewnętrznych i poleceń księgowania

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

Prowadzenie kadr i płac

 • przygotowywanie umów o prace oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz zakończeniem stosunku pracy
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich i innych
 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • sporządzanie list płac pracowników na umowę o prace
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz PFRON
 • przekazywanie do ZUS sporządzonych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych drogą elektroniczną
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników, ewidencji urlopów i innych
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • przygotowywanie informacji na temat płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
 • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ryczałty, ekwiwalenty itp.)

Dodatkowe usługi – księgowy Rzeszów

 • przygotowywanie opinii podatkowych
 • rejestracja oraz przekształcanie podmiotów gospodarczych
 • pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania
 • nadzór nad istniejącą komórką księgową
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • opracowywanie zakładowego planu kont
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości firmy